top of page

VYJADRENIE KU ANTIKAMPANI GEJGUŠA A KOMÁRA

Updated: Oct 26, 2022

Vyjadrenie spoločnosti GeCom ku antikampani, ktorú spustil miestny oligarcha Mirko Gejguš. Dole nájdete kompletné vyjadrenie ku všetkým klamstvám adresované na firmu GeCom.


Mirka Gejguša mi je ľúto. Natáča videá, klame do kamery, kde poškodzuje dobré meno našej spoločnosti, ako aj moje meno. Samozrejme, že vyvodíme z toho dôsledky a bude musieť znášať trestnoprávne následky. Celé video je účelové, slúži ako podpora antikampane, ktorú sám financuje. Poslanec mesta Mirko Gejguš a kandidát z konkurenčnej kandidátky koalície SMER a SME RODINA spustil tvrdú antikampaň proti Novým Michalovciam a za cieľ útoku si vybral moje meno a moju spoločnosť. Jediný spôsob, akým dokáže tvoriť hodnoty pre občanov mesta je likvidovať tých, ktorí chcú práve pracovať pre občanov. Zaťahuje spor súkromnej spoločnosti s bytovým spoločenstvom VEŽIAK V1 úmyselne do politickej hry. Poďme ale po poriadku.

Celý príbeh V1 začal tým, že sme 10 rokov dozadu oslovili bytové spoločenstvo na zhotovenie optickej prípojky pre zavedenie telekomunikačných služieb v ich bloku. Dohodli sme sa, že celú investíciu bude znášať GeCom a spoločenstvo to nebude nič stáť. Teda získajú len výhody a v tej dobe, bola optická sieť rarita. Ich panelák bol úplne prvý na optickej technológii vôbec. Súhlasili. Umožnili nám vstup do bloku, spísali sme zmluvu o nájme 70 eur/ročne. Naťahali sa prvé kabeláže v stúpačkách, aj prívodný kábel do bloku. Keďže služby boli za veľmi výhodnú cenu a technológia optiky bola bezkonkurenčná, získali sme okolo 20-30 rodín, ktoré sa napojili na sieť. Po čase si toho p.Komár šéf spoločenstva všimol a keďže ovláda v bloku úplne všetko, každý jeden peniaz, investíciu, či pohyb ľudí cez údajne nezákonný kamerový systém, rozhodol sa nás osloviť pre podiel na zisku. Mali sme mu dokladovať, kto každý menovite má prípojku a on navrhne koľko jemu, či spoločenstvu, budeme odvádzať mesačne poplatky za každý byt. Máme to vnímať ako jeho daň. Samozrejme, že sme s takýmto nezmyslom a vydieraním nesúhlasili. Vypovedal nám zmluvu a žiadal okamžité zrušenie všetkých prípojok a pripojenia všetkých rodín. V paneláku nastala panika zo strany občanov. Tí nás žiadali, aby sme na jeho hru nepristúpili. Prosili nás, aby sme im internet nezrušili, len preto, že si to Komár želá. Upozorňovali nás, že presne takto jedná s každou dodávateľskou spoločnosťou aj pri zatepľovaní bytovky, prakticky pri každej zákazke. Keďže podľa ich slov sa Komár súdi s každým, kto mu odporuje, dokonca aj so samotnými majiteľmi bytov v bloku, prosili nás, aby sme aj za cenu nákladov na právnika neustúpili. Oni nemajú peniaze na právne služby a už nevládzu bojovať proti Komárovi. Po vypočutí ich životných príbehov a starostí, sme sa rozhodli im vyhovieť a zabojovať o zotrvanie prípojok. Pokračovali sme v poskytovaní telekomunikačných služieb na základe zákona o telekomunikáciách a to oznámili Komárovi. A tu začali súdne podania ich spoločenstva proti našej firme, kde si súdnou cestou Komár vymáhal 70 eur nájom pre spoločenstvo, aj napriek tomu, že sám vypovedal zmluvu o nájme. Tak ako vo videu bolo spomenuté, 2x sa im podarilo získať rozhodnutie dohodnutým sudcom a my sme im za tie roky tých 70 eur ročne doplatili. Vyhrotilo sa to celé tým, že Komár fyzicky poškodil telekomunikačnú sieť, odstavil byty od internetu a zablokoval fyzický prístup na opravu. Pri mnohých pokusoch o opravu siete použil slovné vyhrážky na zamestnancov, ako aj fyzickú blokáciu.


Čo hovorí zákon:


Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 Z. z. § 66 Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam


(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

a/ zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

b/ vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,

c/ vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.


Ostávam toho názoru, že človek má nedotknuteľné právo na slobodný výber telekomunikačného poskytovateľa, poskytovateľa elektriny, plynu alebo iných služieb. Práve preto existuje spoločný priestor, ktorý je určený na podielové spoluvlastníctvo, kde si akýkoľvek majiteľ bytu môže spoločným priestorom priviesť svoj kábel ku bytu a žiaden sused mu v tom nesmie brániť. Práve horeuvedený zákon o elektronických komunikáciách takto chráni obyvateľov. V bytovom dome je spolu okolo 6-7 poskytovateľov služieb vlastniacich interiérové rozvody. No súdia sa len s nami, ostatní im nevadia. Na záver dodám, že na Slovensku je okolo 5.000.000 telekomunikačných prípojok, viete si predstaviť, že by sa všetky začali demontovať, lebo si to nejaký sused praje? Ja nie. Takýto precedens na Slovensku v histórií nenastal.

Vo videu sú použité desiatky klamstiev z úst p. Gejguša, p. Komára, žien, ktoré posluhujú Komárovi (ich mená nepoznám), p. Sibala a taktiež p. Czetoovej. Budeme žiadať od nich verejné ospravedlnenie. Tu sú chronologicky napísané klamstvá:


Tu sú vypovedané klamstva vo videách ktoré šíria ...


Gejguš: Geci a Kaplan sa správajú arogantne

Ako jediní máme odvahu pomenovať problémy v meste a označiť ľudí, ktorí sú najviac prisatí na mestský rozpočet, týmto ľuďom naše slová vadia a pochopiteľne nechcú sa vzdať ziskov, preto sme arogantní? taktiež sme našli odvahu chrániť občanov a ich práva v bytovom dome, to nie je arogantné, ale ľudská služba občanom.


Klamstvo Gejguš: Geci použil služby SBS proti obyvateľom

Skutočnosť: Služby SBS boli použité na ochranu zamestnancov firmy GeCom, keďže Komár ich fyzicky napadol pri pokuse opraviť poškodenú telekomunikačnú sieť, SBS chránila zamestnancov firmy GeCom, pred fyzickým napádaním len pred jedinou osobou a to samotným Komárom, SBS sa nevenovala iným obyvateľom.

Klamstvo Komár: Dochádza k nezákonnému užívaniu priestorov

Skutočnosť: K užívaniu spoločných priestorov dochádza na základe zmluvy s majiteľmi bytov, občan má právo na výber telekomunikačného operátora, má právo získať telefónnu linku, právo na plynovú prípojku, na elektrickú prípojku, práve preto sa riadime zákonom o elektronických komunikáciách a nie pocitmi Komára. Tento zákon vznikol práve na ochranu obyvateľov pred susedmi, ktorí by v tom bránili, a to Komár robí. Príklad: ak Váš sused chce prípojku od UPC, nemôžte mu v tom brániť. Komár bráni majiteľom bytu si vybrať slobodne telekomunikačného operátora a prikazuje im dať si toho, z ktorého má províziu.

Klamstvo Komár: súdy rozhodli že nemáme nárok na užívanie priestoru

skutočnosť: Žiadne takéto súdne právoplatné rozhodnutie neexistuje, klame, má úplne iné rozhodnutie ohľadne nájmu 70 eur za dávnejšie roky, ani toto súdne rozhodnutie nepovažujem za správne.


Klamstvo Komár: Geci nepreukázal verejný záujem ale zobral si ho

skutočnosť: Vyše 20 rodín vežiaku V1 prejavili záujem o telekomunikačné služby GeCom, toto je jasný verejný záujem a dopyt po službe.


Klamstvo Komár: My sme ich na základe súdnych rozhodnutí nepúšťali do vchodu

skutočnosť: takéto právoplatné súdne rozhodnutie neexistuje


Klamstvo Komár: p. Kaplan prišiel podporiť nezákonnosť

skutočnosť: Komár fyzicky poškodil telekomunikačnú sieť a prerušil internet vo vežiaku. Obyvatelia vežiaku okamžite kontaktovali spoločnosť GeCom, nahlásili poruchu. Milan Kaplan v tom čase ako radový zamestnanec GeComu, prišiel pomôcť obyvateľom vyriešiť situáciu a nájsť spoločné riešenie. K tomu po slovných nadávkach a vyhrážkach Komára bohužiaľ nedošlo. Milan Kaplan bol práve ten, ktorý sa zastal obyvateľov proti činnosti Komára.


Klamstvo Komár: p. Kaplan zavolal na občanov políciu

skutočnosť polícia nebola privolaná na voličov ani občanov, ale na Komára, ktorý fyzicky bránil opraviť internet obyvateľom, tí mali stále poškodenú nefunkčnú telekomunikačnú sieť


Klamstvo Komár: SBS vytlačila Komára

skutočnosť: SBS nikoho nevytlačila, ani sa nedotkla, postupovali veľmi odborne a zodpovedne, SBS bola privolaná na základe konzultácie s obvodným šéfom policajného zboru v Michalovciach p. Tkáčom, ten odporučil na ochranu osôb použiť SBS nie políciu. Technik poškodenú prípojku v prítomnosti SBS opravil a opustil priestor.

Klamstvo Petriláková: nemáme povolenie a robíme si čo chceme

skutočnosť: neprišli sme do bloku len tak, obyvatelia s prerušenými službami nás žiadali o opravu poškodeného internetu, na čo majú zákonné právo jednak obyvatelia, ako aj spoločnosť GeCom, p. Petriláková ani p. Komár nemôže brániť ostatným obyvateľom užívať telekomunikačné služby, ako aj ich opravu. Telekomunikačná sieť sa postavila so súhlasom bytového spoločenstva, k čomu bola v tej dobe spísaná aj zmluva, podpísaná oboma stranami, o niekoľko rokov Komárom jednostranne zrušená, pretože sme neakceptovali vydieranie cez navyšovanie ceny a pokus o korupciu z jeho strany, kde žiadal vyslovene osobné výhody, čo je pre nás absolútne neakceptovateľné.


Klamstvo Petriláková: kopec ľudí prišlo nadávať na GeCom

skutočnosť: nadávať prišili len blízky ľudia p. Komárovi

Klamstvo Petriláková: Geci používa vulgárne slová "chodte do pi.."

skutočnosť: nechutné klamstvo, toto nie je môj spôsob vyjadrovania a ľudia v mojom okolí to vedia, pani úmyselne klame na príkaz, je mi jej ľúto


Klamstvo Czetoová: firma GeCom je tu neoprávnene

skutočnosť: máme platnú zmluvu podpísanú oboma stranami, na vežiaku M3 sa vymenil starý predseda spoločenstva za p. Czetoovú, tá nemá zjavne všetky informácie ani poriadok v papieroch, klamala do kamery


Klamstvo Czetoová: Na streche ich bytového domu M3 máme antény a vykrývače. Poslala nám faktúry za strechu.

skutočnosť: Naša spoločnosť nemá v bytovom dome žiadne antény ani vykrývače. Nemáme ani teraz a nemali sme ani v minulosti. Je to klamstvo, mýlia si nás so spoločnosťou Lekos, ktorá tam podľa jej slov neplatí. Nie je možné nám posielať faktúry za niečo, čo neexistuje.


Klamstvo Czetoová: potrebujeme podpisy všetkých vlastníkov bytov

skutočnosť: telekomunikačné spoločnosti nepotrebujú podpisy všetkých vlastníkov bytov, opäť p. Czetoová zavádza a neovláda zákon, takto by si nikto v žiadnom paneláku nedokázal zriadiť telefónnu ani internetovú ani žiadnu inú prípojku


Zavádzanie Gejguš: firmu GeCom dal do pozície ďalšej nadbytočnej telekomunikačnej firmuy vo vežiaku

skutočnosť: spoločnosť GeCom vo vežiaku V1 bola prvá s optickou sieťou, predtým tam boli len telefónne siete Telekom, koaxiálna sieť UPC a WiFi siete. Naša spoločnosť priniesla ako prvá optickú sieť, kde okolo 30 majiteľov bytov využívalo tieto služby.


Klamstvo Gejguš: snaží sa naznačiť, že firma GeCom vo vežiaku V1 odoberá na čierno elektrinu

skutočnosť: vo vežiaku V1 neodoberáme elektrickú energiu a ani ju nepotrebujeme, na V1 sú len vnútorné metalické a optické kabeláže slúžiace na prípojky bytov, ako aj prívodná optická kabeláž na pripojenie bytového domu, žiadne iné zariadenia


Klamstvo Gejguš: tvrdí, že občania V1 platia elektrinu za spoločnosť GeCom

skutočnosť: žiadne úhrady za energie nie sú, žiadna elektrická prípojka vo V1 neexistuje, žiaden vlastník bytu nie je poškodený


Klamstvo Gejguš: tvrdí, že spoločnosť GeCom je 5-6 nadbytočná firma vo vežiaku

skutočnosť: spoločnosť GeCom ako prvá zriadila optickú sieť vo vežiaku V1, kde sa na ňu pripojilo okolo 30 bytových jednotiek, čo nás nesmierne tešilo, že dokážeme obyvateľom prinášať fantastické technológie za najnižšie ceny

Na záver dodám, že na spoločnosť GeCom som nesmierne hrdý aj na všetkých kolegov, ktorí sa denno-denne podieľajú na výstavbe a rozširovaniu prvej optickej siete v našom meste a za najnižšie ceny prinášajú v tejto ťažkej dobe možnosť komunikovať. Sme hrdí na to, že dokážeme v tomto pokrivenom skorumpovanom svete legálnym spôsobom vytvárať hodnoty. Hrdí, že odvádzame obrovské dane, ktoré sa dostanú do našej samosprávy. Hrdí na to, že spoločnosť dlhodobo dáva prácu cez dvadsiatim Michalovským rodinám. Hrdí na to, že nemáme jedinú pôžičku, začali sme z totálnej nuly, bez bohatých rodičov, alebo bohatých sponzorov, EU fondov, či štátnych zákaziek. Len tvrdá práca 20 rokov,18 hodín denne, soboty, nedele, na úkor rodiny. Za všetko hovorí 5000 spokojných rodín regiónu Zemplína a pozitívna bilancia FINSTAT, ktorá je verejné dostupná.


282 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page